Herzieningen en voorgenomen beleid

Gepubliceerd op 18 juli 2017

Voorgenomen beleid

Aanpassing Omgevingsverordening Overijssel ten behoeve van terugdringen van overcapaciteit bedrijventerreinen.

Op 24 mei 2017 hebben Provinciale Staten van Overijssel ingestemd met het voorstel tot aanpassing van de Omgevingsverordening Overijssel voor het onderdeel Bedrijventerreinen (artikel 2.3).

Met de aangepaste omgevingsverordening kan de provincie borgen dat vraag en aanbod van bedrijventerreinen in Overijssel in balans zijn of komen. Dit ten behoeve van een gezonde bedrijventerreinenportefeuille in Overijssel.

Wij publiceren deze voorgenomen aanpassing van de Omgevingsverordening Overijssel zodat geanticipeerd kan worden op deze aanscherping van het provinciaal beleid.

Meer informatie en de voorgenomen verordeningstekst kunt u in de rechterbalk vinden.

Eerdere herzieningen

Revisie Omgevingsvisie en -verordening (april 2017)

Op 12 april hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie Overijssel 2017. Beken kleur' en de Omgevingsverordening Overijssel 2017 vastgesteld. Met de vaststelling van het nieuwe Omgevingsbeleid is invulling gegeven aan de:

 1. verdieping van de thema’s energietransitie, logistiek, agro & food, bestaand bebouwd gebied en ondergrond;
 2. verruiming van de mogelijkheden voor het (onder voorwaarden) toekennen van een woonbestemming aan permanent bewoonde recreatiewoningen;
 3. aanpassing van de Omgevingsvisie aan de huidige tijd met het verleidelijke verhaal van Overijssel. Hoe ziet Overijssel er in 2030 uit, met doorkijk naar 2050?;
 4. verwerking van reeds genomen PS besluiten over de onderwerpen ADT/TBT, drinkwater/grondwaterbeleid, landgoederen, cultuurhistorie (CHW-kaart), mobiliteit , natuur, ondergrond, ruimtelijk economisch beleid, veiligheid en gezondheid (modernisering milieubeleid), water, luchtvaartbeleid, rode draden duurzaamheid, sociale kwaliteit en ruimtelijke kwaliteit, bestuursfilosofie, instrument reprogrammeren, instrument ladder duurzame verstedelijking;
 5. uitvoering in de context van ‘de andere overheid’ en de participatiesamenleving.

Direct naar de digitale plannen:

Omgevingsvisie Overijssel 2017

Omgevingsverordening Overijssel 2017

Partiële herziening Omgevingsvisie en Omgevingsverordening voor Kaderrichtlijn Water (KRW) en Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR). (oktober 2015)

De Omgevingsvisie en -verordening Overijssel zijn op onderdelen herzien vanwege de implementatie van twee Europese richtlijnen: de KRW (2e tranche) en de ROR (1e tranche). De KRW is gericht op een goede waterkwaliteit en duurzaam gebruik van water. De ROR is gericht op het beperken van de gevolgen van overstromingen voor mens, economie en cultuurhistorie. Beide plannen gaan over de periode 2016-2021.

De vastgestelde Partiële herziening Omgevingsvisie en -verordening Overijssel voor KRW en ROR is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl via de links:

Partiële herziening Omgevingsvisie KRW en ROR en

Partiële herziening Omgevingsverordening KRW en ROR

De vastgestelde partiële herziening heeft het planidentificatienummer NL.IMRO.9923.phVisie003-va01 voor de onderdelen waarmee de Omgevingsvisie is aangepast en het planidentificatienummer NL.IMRO.9923.phVerordening003-va01 voor de onderdelen waarmee de Omgevingsverordening is aangepast.

Ook kunt u de betreffende stukken in de rechterbalk vinden.

Een overzicht van alle plannen voor KRW en ROR in de regio Rijn-Oost, waar Overijssel deel van uitmaakt, vindt u op www.rijnoost.nl

Verzamelherziening 2014

Wat is er gewijzigd?

De wijzigingen hebben betrekking op het provinciale luchtvaartbeleid, op regelingen voor vaarwegen, bodemsanering, bodemenergiesystemen en water en hebben betrekking op de kaart van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl

Partiële herziening Omgevingsvisie

Partiële herziening Omgevingsverordening

Partiële herziening Detailhandel (april 2014)

Wat is er gewijzigd?
Gemeenten krijgen de opdracht om plannen voor nieuwe volumineuze detailhandel en grootschalige detailhandel die naar verwachting een regionale uitstraling hebben, af te stemmen met hun buurgemeenten en met Gedeputeerde Staten.

Publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl:

Partiële herziening Omgevingsvisie

Partiële herziening Omgevingsverordening

Actialisatie 2013

Wat is er gewijzigd?

 1. Begrenzing Ecologische Hoofdstructuur (EHS/Natura2000/PAS), waaronder ook de herbegrenzing van de zeer kwetsbare gebieden (WAV)
 2. Streefbeeld Wegencategorisering
 3. Windenergie (rol provincie)
 4. Nieuwvestiging van intensieve veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's)
 5. Kantorenbeleid
 6. Definitie van lokaal gewortelde bedrijvigheid
 7. Ruimtelijke reservering gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.
 8. Aanpassing verordening op basis van eerder uitgevoerde evaluatie

Publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl

Actualisatie van de Omgevingsvisie

Actualisatie van de Omgevingsverordening